Polityka prywatności

Polityka danych osobowych myover40, zwana dalej „Polityką”,

zostaje wdrożona na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.myover40.pl.

Administratorem danych osobowych jest myover40 z siedzibą w 8 THORN CHASE, WOODALE ROAD RUSH, CO. DUBLIN, Registration No.: 9833929N.

Serwis myover40 wyznacza osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Monika Caban, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w myover40 oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: myover40@gmail.com.

Dane osobowe w serwisie myover40:

- są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

- są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu pozostania Użytkownikiem serwisu myover40.

Dane osobowe przetwarzane przez serwis myover40 pochodzą bezpośrednio od Użytkownika. Każdy Użytkownik posiadający konto w serwisie myover40 jest wyłącznie odpowiedzialny za treść danych udostępnianych na swój temat osobom trzecim za pośrednictwem tej strony.

Każdemu Użytkownikowi serwisu myover40 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi serwisu myover40 przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z podejrzeniem naruszenia danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników serwisu myover40 przechowywane są wyłącznie przez okres korzystania z Usług serwisu.

Dane osobowe Użytkowników serwisu myover40 przetwarzane są wyłącznie w systemie i sieci informatycznej. System informatyczny wyposażony jest w mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli dostępu. Do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła. Użytkownik niezwłocznie zmienia hasło w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jego podglądu, przechwycenia, podsłuchania, odgadnięcia.

Dane osobowe Użytkowników serwisu myover40 nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek właściwego organu uprawnionego do ich pozyskania w przypadku podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa. Operator korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby funkcjonowania Strony Internetowej.

Administratorem Systemu Informatycznego serwisu myover40, zwanym dalej ASI, jest właściciel myover40 z siedzibą w 8 THORN CHASE, WOODALE ROAD RUSH, CO. DUBLIN. ASI jest zobowiązany zabezpieczyć system informatyczny zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Sporządził i opracował: Monika Caban - Inspektor Ochrony Danych Osobowych serwisu myover40

Szczecin, dn. 22.11.2018 r.