REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa:

- ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Operatora za pośrednictwem serwisu internetowego www.myover40.pl w odniesieniu do usługi abonamentu lub opłaty za pakiet trzymiesięczny lub roczny;

- szczegółowe postanowienia umowy zawieranej z Operatorem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.myover40.pl;

- zasady korzystania z usług serwisu internetowego www.myover40.pl.

I. DEFINICJE

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu możliwości pełnego korzystania z serwisu strony www.myover40.pl i odbywa się w trybie natychmiastowym po uiszczeniu opłaty.
 2. Dostawca płatności – oznacza przedsiębiorcę Stripe Online payment, z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
 3. Formy płatności – uznawane przez Operatora formy płatności opłat wynikających z Umowy.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.
 6. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Strefie Klienta. Loginem jest adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika.
 7. Operator – oznacza przedsiębiorcę będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej z siedzibą:

  myover40

  8 THORN CHASE

  WOODALE ROAD

  RUSH

  CO. DUBLIN

  Registration No.: 9833929N

 8. Opłata – opłata w wysokości wskazanej na Stronie Internetowej uiszczana w momencie składania zamówienia przez Użytkownika, związana z obsługą administracyjno-techniczną Umowy.
 9. Płatnik – osoba trzecia wskazana przez Użytkownika, zobowiązana do uiszczania bieżących opłat wynikających z Umowy, w szczególności miesięcznych, trzymiesięcznych lub rocznych opłat za Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lub odmowę uiszczania opłat przez Płatnika, a wskazanie Płatnika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia opłat w przypadku ich nieuiszczenia przez Płatnika.
 10. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi działania informacyjne i marketingowe, działające w domenie www.myover40.pl.
 11. Umowa – oznacza następujące rodzaje umów zawarte z Operatorem przez Użytkownika na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.):

  a) abonament na czas nieokreślony,

  b) pakiet jednomiesięczny, trzymiesięczny lub roczny.

 12. Usługi/Usługi Operatora – oznacza usługi oferowane przez Operatora za pośrednictwem strony www.myover40.pl polegające na możliwości korzystania z usług fitness działających pod marką myover40. Operator może udostępnić inne usługi, których szczegółowe warunki zostaną określone każdorazowo w odrębnych regulaminach i nie mają wpływu na zakres i warunki świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie Usług.
 13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną.
 14. Biuro Obsługi Klienta – oznacza skrzynkę e-mail z adresem: myover40@gmail.com. Obsługa Klienta odbywa się drogą internetową za pośrednictwem w/w adresu lub za pośrednictwem strony www.myover40.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operator za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom możliwość zakupu następującej Usługi: możliwość korzystania z programów na stronie www.myover40.pl.
 2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 następuje każdorazowo na podstawie Umowy zawartej na odległość pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie Usług oraz według aktualnych cen wskazanych na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Operator nie sprzedaje towarów w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535).
 4. Operator wystawia Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej, która będzie dostępna w Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione Usługi:

  a) przy użyciu cyklicznego obciążenia przez system Przelewy24,

  opłaty dokonywane są w abonamencie miesięcznym , trzymiesięcznym lub rocznym przez system Stripe.

 6. Polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy. Cena za usługę w danym okresie rozliczeniowym nie uwzględnia opłat związanych z procesem ustanowienia i realizacji płatności w formie polecenia zapłaty lub cyklicznego obciążenia karty, których wysokość każdorazowo określa bank Użytkownika.
 7. W przypadku płatności w formie cyklicznego obciążenia Użytkownik zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności swojej karty płatniczej i wyrażenia zgody na cykliczne obciążanie rachunku w celu dokonywania płatności wynikających z Umowy. Płatności cykliczne autoryzowane są przez Dostawcę płatności – Stripe.
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 6, może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez przesłanie dyspozycji ze swojego konta "anuluj subskrypcję".
 9. Każdy przypadek nieskutecznej autoryzacji płatności cyklicznych, lub braku środków, spowoduje natychmiastowe zamkniecie dostępu do możliwości korzystania z usług strony www.myover40.pl.

III. REJESTRACJA

 1. W celu chęci korzystania ze strony www.myover40.pl Użytkownik musi założyć konto dokonując rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik wskazuje wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) i loguje się na swoje Konto Użytkownika wpisując Login i Hasło.
 2. Operator potwierdza fakt otrzymania zamówienia udostępniając Użytkownikowi pełny dostęp do platformy www.myover40.pl. Możliwość korzystania ze strony www.myover40.pl odbywa się w trybie natychmiastowym po dokonaniu opłaty.
 3. Użytkowanie konta może być wyłącznie przez Użytkownika, który zawarł Umowę.
 4. Konto nie może być odsprzedane lub przekazane oraz udostępniane w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik jest uprawniony do rozpoczęcia korzystania z Usług w zakresie usług fitness, w trybie natychmiastowym od momentu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług na domenie myover40.pl 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Operator zobowiązany jest i odpowiada wobec Użytkownika do wykonywania Usług z należytą starannością.
 4. Operator zobowiązany jest i odpowiedzialny wobec Użytkownika za:

  a. umożliwienie założenia indywidualnego konta,

  b. zapewnienie możliwości korzystania z Usług w zakresie usług fitness w formie online.

 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony od dnia jej zawarcia (opłacenia należności korzystania z serwisu na stronie www.myover40.pl).
 6. Operator może zawierać Umowę na warunkach promocyjnych oraz udzielać ulg, co zostanie odpowiednio wskazane w treści zamówienia.
 7. Użytkownik podczas zalogowania może korzystać z Usług, przez dowolny czas.
 8. Dostęp do Usług na stronie www.myover40.pl następuje każdorazowo na podstawie logowania które odbywa się na jednym urządzeniu w czasie trwania sesji. Operator jest uprawniony do odmowy dostępu do konta jeżeli użytkownik jest w tym samym momencie zalogowany na innym urządzeniu.
 9. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania dostępu do własnego konta innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej jest zabroniona. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z konta w celu lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności o charakterze zarobkowym.

V. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY, ZAWIESZENIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym po kliknięciu na własnym panelu przycisku "anuluj subskrypcję".
 2. Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach::

  a. powstania zaległości Użytkownika w regulowaniu opłat,

  b. udostępnienia przez Użytkownika osobie trzeciej hasła i loginu w celu skorzystania z usług www.myover40.pl.

 3. Operator nie dokonuje zwrotu Użytkownikom należności zapłaconych, a nie wykorzystanych w okresie trwania umowy ani po jej zakończeniu.
 4. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 5. a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

  b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

  c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie

  d) reklamację składa się poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: myover40@gmail.com.

 6. Odpowiedź zostanie udzielona na e-mail (login) Konta Użytkownika.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 8. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

VI. DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji jest myover40 z siedzibą w 8 THORN CHASE, WOODALE ROAD RUSH, CO. DUBLIN, Registration No.: 9833929N.
 2. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zawarte są w Polityce danych osobowych stanowiącej załącznik do Regulaminu Usług myover40.
 3. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 4. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników.
 5. Pliki "cookies" nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 6. Operator stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  c) statystycznym.

 7. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 roku i obowiązuje do dnia zmiany oferty przez Operatora.